MITTETULUNDUSÜHINGU
PÕLTSAMAA MESINIKE SELTS

PÕHIKIRI

1.Üldsätted
1.1.Mittetulundusühingu nimetus on Põltsamaa Mesinike Selts, lühendina Põltsamaa MS (edaspidi Selts).
1.2. Seltsi asukoht on: Tõnise talu, Pilu küla,Põltsamaa vald, 48018 Jõgeva maakond, Eesti Vabariik.
1.3. Selts on asutatud 03.01.2011
1.4. Selts loeb ennast 1904.aastal asutatud Põltsamaa Mesilastekasvatuse Seltsi tegevuse jätkajaks.

2. Seltsi õiguslik seisund
2.1.Selts on eraõiguslik juriidiline isik ja omab Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud õigus-ja teovõimet.
2.2. Seltsi kui füüliste isikute vabatahtliku ühenduse eesmärgiks on:
2.2.1. piirkondliku mesinduse koordineeritud arendamine ja oma liikmetele-mesinikele võimalikult soodsate mesindusalaste tingimuste loomine läbi ühistegevuse;
2.2.2. mesinduse kui looduslähedase tegevusala või harrastuse tutvustamine ja populariseerimine;
2.2.3. mesinike esindamine, nende huvide ja õiguste kaitsmine kõigis instantsides
2.3.Oma eesmärkide saavutamiseks Selts teostab:
2.3.1. mesindusalaste probleemide tõstatamist ja avalikustamist;
2.3.2. osalemist mesindusala kesksete vabariiklike ja piirkondliku arendusküsimuste arutamises ja lahendamises;
2.3.3. arvamuste ja ettepanekute esitamist mesindusalaste seadusaktide, juhendite, määruste ja muude normdokumentide projektide kohta;
2.3.4. mesindusalast nõustamist, loengute, õppuste, näituste, ja teiste ürituste korraldamist;
2.3.5. mesinike erialase täiendõppe ja väljaõppe korraldamist või nõustamist;
2.3.6. sidemete loomist ja arendamist ning koostööd teiste mesinike organisatsioonidega;
2.4. Seltsi majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
2.5. Selts on asutatud tähtajatult.

3. Seltsi liikmed
3.1.Seltsi asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud. Seltsi liikmeks võib olla füüsiline isik, kes soovib arendada Seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, tunnustab Seltsi põhikirja ja tasub liikmemaksu.
3.2. Seltsi astumiseks peab soovija esitama avalduse juhatuse nimele. Avalduses peab soovija märkima, et ta on tutvunud Seltsi põhikirjaga ning kohustab seda järgima.
3.3. Seltsi juhatus vaatab avalduse läbi ning teeb otsuse hiljemalt ühe kuu jooksul, arvates avalduse saamisest. Juhatus võib keelduda uue liikme vastuvõtmisest, kui viimane:
3.3.1.on esitanud nõuetele mittevastava avalduse;
3.4.Liikmel on õigus omal soovil Seltsist lahkuda, teatades sellest kirjalikult Seltsi juhatusele.
3.5. Seltsi liige võidakse Seltsist välja arvata juhatuse otsuse alusel, kui liige;
3.5.1.ei ole kolme kuu jooksul mõjuva põhjuseta tasunud tähtajast arvates sissastumis või iga-aastast liikmemaksu, ega võta pikemat aega osa Seltsi tegevusest;
3.5.2.ei täida Seltsi põhikirja sätteid ja on olulisel määral kahjustanud Seltsi huve või mainet.
3.6.Isik loetakse Seltsist väljaarvatuks vastavalt otsuse tegemise hetkest. Seltsist väljaarvamisel või väljaastumisel sisseastumismaksu ja liikmemaksu ei tagastata. Isikul, kelle liikmelisus Seltsis on lõppenud, ei ole õigusi Seltsi varale.
3.7. Seltsi liikmel on õigus:
3.7.1. valida ja olla valitud Seltsi juhtorganitesse;
3.7.2. osaleda üldkoosolekul ja saada seal informatsiooni Seltsi juhatuse tegevusest .
3.8. Seltsi liige on kohustatud:
3.8.1. tunnistama ja täitma Seltsi põhikirja ja juhatuse otsuseid;
3.8.2. tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
3.8.3. võtma osa Seltsi tegevusest
3.8.4.hoolikalt suhtuma Seltsilt kasutamiseks saadud varasse, selle riknemisel või kaotsiminekul hüvitama tekitatud kahju.

4. Üldkoosolek
4.1. Seltsi kõrgemaks organiks on liikmete üldkoosolek. Juhatus kutsub üldkoosoleku kokku vähemalt üks kord aastas, hiljemalt 4 kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist. Üldkoosolek kutsutakse kokku kirjalike kutsetega, millised peavad olema väljasaadetud hiljemalt 14 päeva enneüldkoosoleku toimumist.
4.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.2.1. seltsi põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja kinnitamine;
4.2.2 eesmärgi muutmine
4.2.3. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.2.4. uue majandusaasta eelarve ja juhatuse tegevusplaani kinnitamine;
4.2.5. juhatuse liikmete ja revedendi valimine;
4.2.6. seltsi vabatahtlik lõpetamine, likvideerijate valimine;
4.2.7. ühinemine, jagunemine ja ümberkujunemine (reorganiseerimine) seaduses sätestatud juhtudel;
4.3. Üldkoosoleku protokolli märgitakse tehtud otsused ning hääletamise tulemused, kui otsuseid ei tehtud ühehäälselt, tuleb protokolli märkida igas küsimuses tehtud ettepanekud ja nende hääletamise tulemused. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellel osaleb üle 2/3 Seltsi liikmetest. Kui vajalik kvoorum puudub, siis on juhatusel õigus uus üldkoosolek kokku kutsuda 30 minuti möödudes. See üldkoosolek on otsustusvõimeline olenemata osalejate arvust.
4.5. Põhikirja muutmiseks, täiendamiseks või uue põhikirja kinnitamiseks ning Seltsi vabatahtliku lõpetamiseks ja reorganiseerimiseks (ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine) seaduses sätestatud juhtudel on vajalik 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete poolt antud häältest, muud küsimused lahendatakse lihthäälteenamusega.
4.6. Põhikirjas ettenähtud Seltsi eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.
4.7. Hääletamise protseduur üldkoosolekul otsustatakse päevakorra kinnitamisel.Liige ei saa ise ega ka esindaja vahendusel hääletada küsimustes , mis puudutab tema vastu hagi esitamist või tema vabastamisest kahju hüvitamiseks või muust kohustusest Seltsi suhtes.

5. Juhatus
5.1. Seltsil on juhatus, mille koosseisu kuulub kolm kuni viis liiget. Juhatus valitakse tähtajaga üks aasta.
5.2. Juhatus valib oma ametiajaks juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe.
5.3. Juhatuse pädevusse kuulub:
5.3.1. Seltsi tegevuskava väljatöötamine ning selle täitmise korraldamine.
5.3.2. Majandusaasta aruande koostamine ja selle üldkoosolekule esitamine.
5.3.3. Seltsi kodukorra kinnitamine.
5..4. Juhatuse koosolekuid viiakse läbi juhatuse esimehe kutsel, vastavalt vajadustele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas. Koosolek tuleb kokku kutsuda ka juhatuse liikme nõudmisel. Juhatus on pädev kui kohal on üle poole tema liikmetest.
5.5. Juhatus võib teha otsuseid koosolekut kokku kutsumata nii, et kõik liikmed kirjutavad alla samasisulisele dokumendile. Elektroonilisel teel saadetud teade on pädev tõendamaks,et dokument on alla kirjutatud.
5.6. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Iga juhatuse liige omab üht häält, kui hääled jagunevad võrdselt, saab otsustavaks juhatuse esimehe hääl.
5.7. Juhatuse otsused vormistatakse kirjaliku protokollina, sellele kirjutavad alla kõik kohal olnud juhatuse liikmed. Juhatuse liikmel, kes on hääletanud otsuse vastu on õigus esitada kirjalik eriarvamus, sellisel juhul tuleb juhatusel eriarvamus lisada protokollile ning juhatuse liige vabaneb võimalikust vastutusest antud asjas.
5.8. Juhatuse liikmed, kes oma kohustuste täitmata jätmisega või mittenõutekohase täitmisega süüliselt Seltsile kahju tekitanud, vastutavad Seltsi ees solidaarselt otsese kahju ulatuses.Otsuse nõuete esitamise kohta teeb üldkoosolek.

6. Seltsi esindamine.
6.1. Igal juhatuse liikmel on õigus esindada Seltsi kõigis toimingutes vastavalt Seltsi põhikirjale.
6.2. Juhatuse liikmed esindavad seltsi ühiselt.

7.Revideerimine
7.1. Seltsi raamatupidamise aastaaruande revideerimiseks ja õigsuse kontrollimiseks valitakse üldkoosoleku poolt üks revident. Revidendi volitatud tähtaeg on üks aasta.
7.2. Revidendiks ei või olla Seltsi juhatuse liige, samuti nende sugulased ning Seltsiga laenusuhtes olev isik.

8. Seltsi vara
8.1. Seltsi vara tekib:
8.1.1. sisseastumis-ja liikmemaksudest;
8.1.2. varalistest annetustest ja eraldistest;
8.1.3. tulust, mida võidakse saada Seltsi väljaannete kirjastamisest ja müügist,
levitamisest. Seltsi vara kasutada andmisest, põhikirjaliste eesmärkidega kooskõlas olevate tuluürituste korraldamisest;
8.1.4. muust tulust, mis tekib Seltsi põhikirjalise tegevuse tulemusel;
8.2. Seltsi vara saab juhatus kasutada ja käsutada ainult üldkoosoleku poolt kinnitatud tegevuskava ja eelarve piires.Täiendavate laekumiste kasutamise otsustab juhatus.
8.3. Seltsi sisseastumismaks tuleb tasuda 3 kuu jooksul pärast sisseastumisavalduse esitamist juhatusele.
8.4. Seltsi liikmemaks tuleb tasuda kord aastas ühekordse maksena iga alanud kalendriaasta eest sama aasta jaanuaris. Esimese aasta eest tasub liige liikmemaksu proportsonaalselt aastamaksust aasta lõpuni jäänud kuude eest, arvates liikmeksvõtmise kuust. Esimene liikmemaks tasutakse koos sisseastumismaksuga.
8.5. Seltsist väljaarvamisel või väljaastumisel ei tagastata tasutud sisseastumismaksu ja liikmemaksu.

9. Seltsi tegevuse lõpetamine
9.1. Selts on asutatud määramata ajaks.
9.2. Selts reorganiseeritakse üldkoosoleku otsuse alusel. Reorganiseeerimiseotsuses peab olema näidatud, kes on Seltsi õigusjärglane(õigusjärglased), kellele lähevad üle Seltsi kohustused ja õigused ning tehakse vastavad muudatused Seltsi põhikirjas. Eelnimetatuga seotud lepingutele jt. dokumentidele on volitatud alla kirjutama juhatuse esimees.
9.3. Selts lõpetatakse vabatahtlikult üldkoosoleku otsusel või sundlõpetatakse seaduses ettenähtud alustel.
9.4. Seltsi likvideerimismenetluse viivad läbi likvideerijad. Vabatahtliku likvideerimise korral on likvideerijaks juhatuse liikmed.
9.5. Likvideerijatel on kõik juhatuse volitused ning nad kannavad oma võimaliku süülise käitumisega Seltsile tekitatud kahju eest solidaarset vastutust.
9.6. Lisaks seadustes juriidilise isiku reguleerivatele nõuetele:
9.6.1. juhatus koostab viivitamatult raamatupidamisaruande sellest
likvideerimismenetlusele eelnevast ajast, mille kohta üldkoosolekule aruannet veel esitatud ei ole;
9.6.2. üldkoosolek kinnitab aruande;
9.6.3. pärast likvideerimistoimingute läbiviimist likvideerijad koostavad
likvideerimisbilansi ning aruande, mis peab sisaldama selgitust likvideerimismenetluse kulgemise, vara realiseerimistoimingute, võlgade maksmise ja sissenõudmise kohta ning Seltsi vara jaotamise kohta;
9.6.4. revident koostab likvideerimisbilansi revisjoni;
9.6.5. üldkoosolek otsustab likvideerimisbilansi heakskiitmise ja likvideerijate
vastutusest vabastamise küsimuse.
9.7. Nõuete rahuldamisest järelejäänud vara kasutamise ja jaotamise otsustab üldkoosolek.

Asutajad:

(kõigi asutajate nimed ja allkirjad)
Ain Seeder
Jüri Mekšun

 

Vaata PDF siit