Eesti Mesinduskogu kohtus esmaspäeval Maaeluministri Urmas Kruusega.

 

Maaeluminister arutas mesindussektori esindajatega koostöövõimalusi

4. aprill 2022 
Foto: Katrin Press.

Maaeluminister Urmas Kruuse kohtus esmaspäeval Eesti Mesinduskogu (EMK) esindajatega arutamaks edasisi koostöövõimalusi ning samuti otsiti lahendusi mesinike tõstatatud probleemidele, nagu näiteks mesilasperede registreerimine või mesilashaiguste tõrje.

Mesinduskogu esindajate sõnul keskendub EMK üks tegevussuund sellele, et mesinike huvid oleks esindatud ELi ühise põllumajanduspoliitika mesindussektori meetmete arutelude juures, samuti saaks EMK teha koostööd riigiga seadusloome osas. Lisaks on mesinduskogul pooleli mesindussektori arengukava 2030 ning mesindusprogrammi loomine.

EMK esindajad pidasid oluliseks, et mesinikud oleksid rohkem organiseerunud, mis aitaks neid ühest küljest rohkem nähtavale tuua ning teisalt oleks riigil seeläbi olemas sektorist parem ülevaade ja ka seirevõimalus, ennetamaks näiteks mesilaste haiguste levikut. EMK viitas kohtumisel ministriga, et mesilasperede toetus võiks jätkuda ka edaspidi, et tagada Eesti mesindussektori kestlikkus ja konkurentsivõime ning kasu maaelule.

Maaeluminister Urmas Kruuse hinnangul oleks hea, kui võimalikult palju mesinikke oleks ühinenud ühe katusorganisatsiooni alla. Samuti viitas ta mesinike koostöö olulisusele põllumeestega. Viimast kinnitab asjaolu, et viimase kahe aasta jooksul pole hukkunud taimekaitsevahendite teadlikul kasutamisel ühtegi mesilasperet.

Urmas Kruuse lausus mesilasperede edasisest toetusvõimalusest rääkides, et eelarvet puudutavad teemad on päevakorras alles selle aasta teises pooles ja samamoodi on siis arutlusel ka mesilasperede toetuse suurus.

Minister tõdes, et mesindussektoris on pidevalt parenenud järelevalve olukord mee kvaliteedi ja päritolu üle. Mesilashaiguste, eeskätt Ameerika haudemädaniku tõrje osas, on oluline mesinike enda initsiatiiv, kuid PTA saab siin aidata oskusteabe vallas.

Mesilasperede registreerimise uue korra üle arutledes jäi kohtumisel kõlama arvamus, et pigem on sellega seonduvatest kohustustest valesti aru saadud ning tegemist pole märkimisväärse murekohaga. Samas on vaja aga mitme ministeeriumi üleselt leida lahendus probleemile, mis puudutab mesinikele põhjustatud suurulukikahju.

Eesti Mesinduskogu on mesindussektori organisatsioonide esindusorgan, mille on moodustanud Eesti Kutseliste Mesinike Ühing, Eesti Mesinike Liit, Eesti Meetootjate Ühendus, Eesti Mesilaste Tõuaretajate Selts, Saaremaa Meetootjate Ühing, Põltsamaa Mesinike Selts ja Tallinna Mesinike Selts.

viide siit