Saade “Püramiidi tipus”

Mesi­laste mas­si­line huk­ku­mine on üle­maa­ilmne mure ja ühte kind­lat põh­just sellele ilm­selt pole. Eesti tead­la­sed on asu­nud tões­tama, et üks, mis vaiel­da­ma­tult kurja teeb, on liigne agro­kee­mia. Eesti Maa­üli­kooli tead­laste hin­nan­gul luba­vad täna­sed euro­nor­mid kasu­tada meie põldu­del pes­tit­siide kor­da­des roh­kem, kui seda tehti nõu­ko­gude ajal.  Loe lisaks